Вътрешни правила

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ДГ“ДЕТЕЛИНА“ ЛОВЕЧ

 

 Общи положения

 

Чл.1. С този правилник се урежда организацията на труда в ДГ ,,Детелина“  Ловеч съобразно КТ, ЗПУО, Наредба №5/03.06.2016г. за предучилищното образование и други нормативни документи на МОН, конвенцията за правата на детето, законът за закрила на детето и други. Той се издава на основание чл.181 от КТ.

Чл.2. Правилникът конкретизира правата и задълженията на служителите и на работодателя по трудовите правоотношения.

Чл.3. В правилника са формулиране общите изисквания към екипа на детската градина, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудовата дисциплина. Конкретните изисквания са определени в длъжностни характеристики.

Чл.4. ДГ ,,Детелина“  е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с ДОС за предучилищното образование. При условията и по реда на ЗПУО в детската градина може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст.

 

 

РАЗДЕЛ I

 

Сключване и прекратяване на трудовите договори

Сключване на трудов договор

Чл. 5. Трудов договор се сключва между служителя и работодателя.

Чл. 6. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, единият остава в детската градина, а другият се връчва незабавно срещу подпис на служителя.

Чл. 7. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ, като се отчитат договореностите в КТД на национално и общинско равнище и равнище детска градина.

Чл. 8. При сключване на трудовия договор директорът запознава служителя с трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

Чл. 9. Предметът и обхватът на дейността на различните категории служители се определят със съответната длъжностна характеристика.

Чл. 10. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.18 и чл.119 от КТ.

Чл. 11. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са:

– Заявление по образец;

– Професионална автобиография;

– Лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага на лицето;

– Документ за придобито образование, квалификация, правоспособност, научно звание, научна или професионално-квалификационна степен;

– Документ за стаж по специалността за педагогически кадри, трудова книжка или препис извлечение за трудовия стаж;

– Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след

преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

– Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяването на последния трудов договор;

– Удостоверение,че лицето не се води на отчет за психическо заболяване.

Чл. 12. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.

Чл. 13. Началото на изпълнението, времетраенето, и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ.

Чл. 14. Съдържанието на трудовия договор се определя от:

– ЗПУО; Кодекса на труда;

– Колективния трудов договор;

– Индивидуалния трудов договор.

Чл. 15. С трудовия договор се определят мястото и характерът на изпълняваната работа и трудовото възнаграждение.

Чл. 16. Съдържанието на трудовия договор включва условията, които определят правата и задълженията на работника или служителя и тези на директора.

Чл. 17. Условията на трудовия договор са законови – тези, които са отразени в КТ и други нормативни документи, и необходими – място и характер на работа, предмет на дейност, обем на работа, условия на труд и трудови възнаграждения:

Предметът и обхватът на дейността се определят със съответната длъжностна характеристика.

Чл. 18. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ.

Изменение на трудовото правоотношение

Чл. 19. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза след писмено съгласие между страните.

Чл. 20. Директорът може едностранно да увеличи трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Чл. 21. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл. 118 и чл.119 от КТ.

Прекратяване на трудовото правоотношение

Чл. 22. С прекратяване на трудовия договор престава да съществува трудово правоотношение.

Чл. 23. Прекратяването на трудовия договор се извършва при спазване на разпоредбите на КТ.

Чл. 24. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на директора, в която точно е отразено основанието на съответния член от КТ, въз основа на който става

прекратяването.

Чл. 25. Издадената заповед се връчва лично на работника или служителя.

Чл. 26. Причините за прекратяването на трудовия договор и датата се вписват в трудовата книжка на работника или служителя.

Чл. 27. При прекратяването на трудовото правоотношение директорът или упълномощеното от него длъжностно лице предава незабавно трудовата книжка на работника или служителя.

Чл. 28. Ако трудовата книжка не бъде лично връчена, директорът я изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 29. Паричните обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение се изплащат при спазване на законовите разпоредби на КТ.

Чл. 30. При прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ задължително се спазват разпоредбите на чл.333 от КТ и Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ.

 

РАЗДЕЛ IІІ

Вътрешна организация на дейността

Чл.31. ДГ ,,Детелина“  е общинска детска градина със 5 групи, в които работят 11,5 педагогически специалисти и 9 щатни служители обслужващ персонал. Финансира се от община Ловеч и държавния бюджет и е на делегиран бюджет, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл.32. Режимът на работа в детската градина е двусменен с работно време от 6.00 часа до 19,00 часа.

Чл.33.(1) За времето от 6,30 часа до 7,30 часа, преди началото на първа смяна на учителите, работи дежурен учител, по график утвърден от директора на детската градина

(2През летния период, по време на ваканции

при намаляване броя на децата,детската градина работи на сборни групи по утвърден от директора график .

Основни задължения на директора

Чл. 34. (1) Директорът на детската градина ,,Детелина“  ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

(2) Директорът, като орган на управление и контрол на детската градина,,Детелина“  изпълнява своите функции като:

 1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с

обучение, възпитание и социализация в институцията;

 1. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни

стандарти;

 1. утвърждава Списък-образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието – за институциите, прилагащи системата на делегиран бюджет.
 2. организира и осъществява приемането на децата за предучилищно образование в съответствие с наредбата на общинския съвет или с акта на съответния финансиращ орган и определя вида на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация;
 3. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на задължително обучение деца от институцията, и с организирането и изпълнението на приема;
 4. подписва документите за преместване на децата, за завършено задължително предучилищно образование;
 5. съхранява печат на детската градина;
 6. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;
 7. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява свободните работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на образованието в тридневен срок от овакантяването им;
 8. организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;
 9. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;
 10. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;
 11. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;
 12. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
 13. поощрява и награждава деца, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;
 14. налага санкции на учители и непедагогическия персонал;
 15. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;
 16. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;
 17. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;
 18. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани

страни;

 1. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
 2. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347

от Закона за предучилищното и училищно образование.

(3) Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(4) Със своя заповед директорът може да делегира правомощия  в определените в нормативен акт случаи.

Основни задължения на „учител“

Чл. 23. (1) Длъжността „учител“ включва следните функции:

 1. планиране на образователния процес, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на децата, както и на възможностите за развитието им;
 2. организиране и провеждане на образователния процес, , организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на децата, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата , на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничествкакто между учител и децата и между самите деца, така и между учител и родител;
 3. оценяване напредъка на децата и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно специфичните им потребности;
 4. сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на децата, съвместно с други педагогическите специалисти, взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата;
 5. отговорност за живота и здравето на децата, както по време на образователния процес в педагогическа ситуация, така и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;

Основни задължения на „старши учител“

Чл. 24. Длъжността „старши учител“, освен чрез функциите по чл. 23, ал. 1 се осъществява и чрез функции, свързани с:

 1. провеждането на вътрешноинституционалната квалификация:

а) по съответните образователни направления в детската градина;

б) планира, организира и провежда методическа дейност на помощник-възпитателите в детската градина;

 1. диагностика и оценка на резултатите на децата, напредъка и необходимостта от допълнителна работа;
 2. обобщаване и анализиране на резултатите, получени от:

а) проследяването на постиженията на децата по възрастови групи;

б) оценяването на входното и изходното равнище по  съответното образователно направление;

Основни задължения на „главен учител“

Чл. 25. Длъжността „главен учител“ се осъществява чрез функции, свързани с:

 1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на институцията, с актуализирането й и с отчитането на изпълнението й;
 2. планиране на вътрешноинституционалната квалификация чрез участие в подготовката на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията, организиране и координиране на методическата дейност;
 3. организиране и координиране на обмяната на добри практики в детската градина, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата;
 4. консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ в училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на децата;
 5. подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано заплащане.

Чл. 26. Длъжностите „старши учител“ и „главен учител“ имат и функции,

свързани с:

 1. наставничество:

а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване и кариерно развитие като наставник;

б) чрез ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на „стажант-учители“ като „учител-наставник“;

в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането;

 1. консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител“, с цел

кариерното им развитие;

 1. разработването на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи в случаите, предвидени в държавните образователни

стандарти;

 1. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и

участие в изпълнението им.

Чл.27. (1) Медицинската сестра работи съгласно длъжностната си характеристика, изготвена от кмета на общината и изпълняваната работа.

Чл. 28. Медицинският специалист разработва и провежда в детската градина:

 1. програми, свързани с профилактиката и промоцията на детското здраве;
 2. води и съхранява медицинската документация и опазва материалната база в здравните кабинети;
 3. при съмнение за инфекциозно заболяване на дете в детската градина уведомява директора, родителите и личния лекар на детето;
 4. поддържа постоянна връзка с ръководството на детската градина и с членове на

Педагогическия съвет;

 1. отговаря за съхранението, отчитането и разходването на медикаментите и консумативите в здравните кабинети;
 2. контролира консумирането на храната от децата

Чл. 29. Медицинският специалист се грижи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина чрез:

 1. организирането и провеждането на всекидневен филтър и следене на имунизациите;
 2. спазване на строг санитарно-противоепидемичен режим;
 3. набелязване мерки за избягване на травми, отравяния и изгаряния;
 4. изнасяне нагледна здравна информация на видно и достъпно място в детската градина;
 5. периодично обучение на обслужващия персонал и учителите за оказване на първична долекарска помощ при различни видове травми.

Чл. 30. На медицинския специалист са възложени и други функции и изисквания съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа:

 1. Контролира текущата дезинфекция и я ръководи при епидемиологични взривове.
 2. Изготвя и представя на директора и непедагогическия персонал инструкции за работа с дезинфекционни препарати.
 3. Води дневника за входящ и изходящ контрол на хранителните продукти и като РХЕ води цялостната документация по HACCP системата.

Чл. 31. Медицинският специалист е пряко подчинен на директора на детската градина, който определя работното му време съгласно спецификата на работа в нея и Кодекса на труда.

Чл. 32.АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

(1) ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 1. Оформя документи свързани с финансовата дейност на градината.
 2. До 30-о число на месеца обработва платежната ведомост,осигуровките и обезщетенията по трудовите възнаграждения на служителите
 3. Отговаря за организацията и систематизацията на счетоводните документи
 4. Съставя копия от счетоводни справки и документи, необходими на работниците и служителите или за предоставяне на съответните органи.

(2) КАСИЕР-ДОМАКИНЪТ работи съгласно длъжностната си характеристика:

 1. Изготвя документи по заповед на директора, както и друг вид документи, отразени в длъжностна характеристика
 2. Ежегодно извършва инвентаризация на имуществото в детската градина заедно с комисия.
 3. Проверява хранителните продукти по складовете.
 4. Води калкулационна ведомост и всеки ден я предоставя за подпис на директора.
 5. Стриктно изпълнява разпоредбите за събиране и отчитане на таксите

(3) Няма право да нанася поправки върху калкулационна ведомост и други документи, след подписването им от директора.

(4) Не допуска външни лица в складовете и кухнята.

(5) Води книга за амбалажа в детската градина, предава го навреме и внася сумите в сметката на градината

(6) Изпълнява задълженията си като член на HACCP екипа.

Чл. 33. (1) ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛЯТ работи съгласно длъжностната си

характеристика:

 1. Спазва установената трудова дисциплина и изпълнява работата, за която се е уговорил в подписания трудов договор.
 2. Отговаря за осигуряването на необходимите здравно-хигиенни условия в групата, в която работи.
 3. Носи лична отговорност за живота и здравето на децата съвместно с учителите на групата.
 4. По време на ангажираност на учителите поема грижата за децата и носи отговорност за тях.
 5. Явява се навреме на работа и е на работното си място до края на работното време.
 6. Явява се на работа в състояние, което му позволява изпълнение на поставените задачи.
 7. Не употребява алкохол и други упойващи вещества през работното време и непосредствено преди явяване на работа.
 8. Използва цялото работно време за изпълнение на възложените задачи.
 9. Спазва техническите и технологически правила, Правилника за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд, Правилника за дейността на детската градина и всички други законови разпореждания и инструкции на работодателя.
 10. Пази грижливо материално-техническата и дидактична база, както и пести разходването на ел. енергия, вода, отопление и др. материали.
 11. Пази авторитета на детската градина и нейния престиж, не злоупотребява с доверието на работодателя.
 12. Съгласува работата си и подпомага и съдейства при разрешаване проблемите в съответната група и детската градина.
 13. Поддържа района от дворното пространство.

(2) Други функции и изисквания съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа:

 1. Сервира храната в естетичен вид (всяко ястие в отделен съд) и осигурява вилица, лъжица и нож съобразно възрастта.
 2. Сменя покривките при замърсяване и ги изпира във време, когато е приключил работата си в групата.
 3. При излизане на децата извън детската градина придружава групата с учителя.
 4. Съпровожда децата до тоалетната, когато те са на двора и ги предава лично на учителя.
 5. Сменя спалното бельо 1 път на 2 седмици и при всяко замърсяване. Всяка седмица изтупва одеялата и всеки месец матраците.
 6. По време на оперативки с учителите поема отговорността за живота и здравето на децата.
 7. Повишава своята професионална квалификация и качеството на работа.
 8. При инфекциозно заболяване сменя спалното бельо според изискванията на санитарните органи, извършва усилена дезинфекция.
 9. Спазва задължителното работно облекло – престилка, предна престилка.
 10. Следи за използването от децата на салфетки, тоалетна хартия, носни кърпи.
 11. Връща своевременно съдовете в кухнята.
 12. Не оставя на достъпни за децата места дезинфекционни и перилни препарати.
 13. Всекидневно почиства двора, напръсква пясъчниците, полива цветните алеи.
 14. Всеки петък от седмицата изтупва килимите и пътеките в занималните, куклените кътове, малките стаи и прави основно почистване и дезинфекция на помещенията.
 15. Перилният блок се поддържа от всички помощникпвъзпитатели, както и коридора – топла връзка, коридор зад пералнята.

Чл. 34. (1) КУХНЕНСКИ ПЕРСОНАЛ – работи съгласно длъжностната си характеристика.

Чл. 35. Производствената дейност на кухнята в детската градина се организира и ръководи от готвача, който отговаря пряко за работата на помощник готвача.

Чл. 36. Готвачът спазва утвърдената технология за производство, следи за сроковете на годност на влаганите продукти, отговаря за правилното съхраняване на готовата продукция и своевременно зареждане на групите.

Чл. 37. Готвачът на детската градина присъства лично, всекидневно при изписване на

хранителните продукти и при съставянето на менюто.

Чл. 38. (1) Храната се приема лично от пом. възпитателите, разпределя се по групи под ръководството на готвача.

(2) Други функции и изисквания съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа:

 1. Готвачът следи за грижливата експлоатация на кухненските съоръжения.
 2. Промяната в менюто се прави само със знанието на директора.
 3. Не допуска външни лица в кухненския блок.
 4. При отсъствие на готвача, пом.готвачът поема неговите функции и носи лична отговорност за правилното оползотворяване на хранителните продукти.
 5. Целият кухненски персонал спазва стриктно изискванията по система HACCP и води редовно документацията по нея.

Чл. 39. (1) РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА– работи съгласно длъжностната си характеристика:

(2) Други функции и изисквания съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа:

 1. Изпълнява текущи ремонти в ДГ.
 2. Прави заявки при касиер-домакина за необходимите му материали за ремонт.
 3. Отговаря за порядъка в котелното и другите помещения.
 4. Изпълнява общи задачи, поставени му от директора.
 5. Отговаря за поддържането на дворните площи – косене и други.

Чл. 40. Всички служители НЯМАТ ПРАВО:

 1. Да възлагат непосилни задачи на децата.
 2. Да изказват некомпетентни мнения за дейността на детската градина, в частност на

педагогическия екип, да уронват имиджа ù, да изнасят какъвто и да е вид информация,

касаеща дейността ù.

 1. На неучтиво отношение към родителите и близките на децата.
 2. Да използват родителите за лични облаги.
 3. Да напускат работното си място, преди да затворят и заключат всички

врати и прозорци.

 1. Да запазват и да изнасят храна вън от детската градина.
 2. Да изнасят перилни и дезинфекционни препарати и да изпират лични вещи.
 3. Да приемат торти и други хранителни продукти, предназначени за празници на децата.
 4. Да допускат външни, непознати лица без легитимация; същите се придружават от служител на детската градина, в случай, че желаят среща с директора.
 5. Охранителният режим е дело на всеки служител.
 6. Да допускат пряка или непряка дискриминация спрямо децата, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

 

РАЗДЕЛ IV

Организация на работното време, почивките и отпуските

 Работно време и почивки

Чл.41. Детската градина работи целогодишно на петдневна работна седмица от 6,30 ч. до 18.30ч.

Чл. 42.  Работното време на директора е 8,00ч-17,00ч. Почивка 12-13ч.

Чл. 43. (1) Всички учители работят със заетост, регламентирана от КТ – 8 часа дневно в рамките на установеното работно време.

(2) Учителите от І смяна работят от 7,30 ч. до 13,30 ч. за изпълнение на ЗНПР, учителите ІІ смяна работят от 12,30 ч. до 18,30 ч. за изпълнение на ЗНПР. За времето от 6,30 до 7,30 работят учители в дежурна група съгласно график утвърден от директора на детската градина. Всички учители отговарят за здравето и живота на децата в рамките на работното си време. Учителят от І смяна не напуска работното си място, докато не дойде учител, който да поеме ІІ смяна.

(3) Учителят няма право да сменя смяната си, без да е получил за това разрешение от

директора, което е поискал предварително с писмена молба.

(4) В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в детската градина за:

 1. изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост ;
 2. участие в педагогически съвети и провеждани оперативки;
 3. групови и общи родителски срещи;
 4. сбирки на методическите комисии;
 5. провеждане на възпитателна работа;
 6. срещи и консултации с родители;
 7. участие в квалификационни форми, обмяна на опит и други мероприятия от програмата на детското заведение;
 8. други задачи, възложени за изпълнение от директора, произтичащи от заеманата длъжност.

(5) След изпълнение на изброените задачи учителите могат да бъдат извън ДГ за подготовка и самоподготовка на учебния процес.

(6) Главният учител организира дейностите, специфични за неговата дейност и вписани в длъжностната му характеристика.

Чл. 44. Работно време и почивки на непедагогически персонал

I-ва см. – 6.00 ч. – 14.30 ч.

II-ра см.-10.30 ч.-  19.00 ч.

 

0.5 готвач  –      I-ви вариант:  7.00 часа до 11.00 часа

II-ри вариант   7.00 ч. до 9.00 ч. и  от 15.00 ч до  17.00 ч.

 

0.5 пом-възпитател – I-ви вариант:  9.00 ч. до  13.00 часа

II-ри вариант:  7.00 ч. до 9.00 ч. и  от 15.00 ч до  17.00 ч.

 

0.5 огняр   –  зимен период: 6.00 ч. – 9.00 ч.;  15.00 – 16.00 ч.

летен период:   6.00 ч .- 10.00 ч.

 

Касиер-домакин: 7.00 ч.- 15.30 ч.

От 1-во до 10-о число на месеца :  7.00ч.-12.00 ч. и от 15.00 ч.-18.00ч.

 

 

Пом. възпитателите при напускане на обекта след ІІ смяна задължително проверяват и затварят прозорци, кранове, гасят осветлението в стаите, попълват режимната тетрадка, пускат дежурното осветление и включват охранителната система на детското заведение.

Чл. 45. Почивките в работния ден се ползват при спазване на изискванията на Раздел трети от КТ и Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Чл. 46. Учителите от първа смяна не ползват почивки

Чл.47. Непедагогическият персонал, който е на осемчасов работен ден, ползва почивки, които се регламентирани в този правилник

Чл. 48. Празничните дни през учебната година се ползват съгласно чл. 154 от КТ.

РАЗДЕЛ II

Отпуски

Чл. 49. Отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал се определят и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ и Наредбата за работно време, почивките и отпуските и КТД.

Чл. 50. Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 58 работни дни, от които по чл. 155, ал. 3 от КТ – 48 работни дни и 10 работни дни по КТД

Чл. 51. На служителки при условията на чл. 168 от КТ с две живи деца до 18 г. – 2 работни дни, а с 3 и повече живи до 18 г. – 4 работни дни за всяка календарна година.

Чл. 52. Помощно-обслужващият персонал ползва платен годишен отпуск на основание чл. 156 а от КТ и КТД в размер на 30 работни дни.

Чл. 53. Директорът и синдикалните организации изготвят план-графика за ползването на платените годишни отпуски на работниците и служителите.

 

Раздел VІІ

 

Трудова дисциплина, дисциплинарни нарушения и наказания, ограничена имуществена отговорност

Чл. 54. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, педагогическият,

непедагогическият персонал и служителите са длъжни да:

 1. спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се

уговорили;

 1. се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време;
 2. се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възложените им задачи;
 3. не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време;
 4. използват цялото работно време за изпълнение на възложените им задачи;
 5. спазват техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, правилника на детската градина и други законови нареждания на директора;
 6. пазят грижливо имуществото и материално-техническата база, както и да пестят разходването на електрическа енергия, вода, отопление и други материали;
 7. пазят името на детската градина, да не уронват нейния авторитет и престиж, да не

злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват за него сведения;

 1. съгласуват работата си и да си оказват взаимопомощ и съдействие;
 2. изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативни актове, от колективен трудов договор и от характера на работа.

Чл. 55. Персоналът има право:

(1) на своевременна, достоверна и разбираема информация, относно дейности и дела на детската градина;

(2) да изисква от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултати от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

Чл. 56. (1) Неизпълнението на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените от КТ дисциплинарни наказания, независимо от имуществената, административно-наказателна или наказателна отговорност, ако такава се предвижда.

(2) За редовно неизпълнение на професионалните си задължения, нарушения на трудовата дисциплина, Правилника за дейността на ДГ, Правилника за вътрешния трудов ред персоналът носи дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.

Чл. 57. Нарушение на трудовата дисциплина е всяка форма на виновно неизпълнение на трудовите задължения на персонала, за което се налагат дисциплинарни наказания. Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнението на задълженията, произтичащи от длъжностната характеристика, ЗПУО, Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти и чл. 187 от КТ.

Чл. 58. Дисциплинарните наказания се налагат, спазвайки гл. 9, раздел III от КТ.

Чл. 59. Видовете нарушения на трудовата дисциплина са конкретизирани в чл. 187 от КТ.

Чл. 60. Дисциплинарните наказания са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение – чл. 188 от КТ.

Чл. 61. Контролът по спазването на трудовата дисциплина се осъществява от директора.

 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Имуществена отговорност

Чл. 62. (1) Персоналът в детската градина съгласно КТ, Закона за счетоводството и

длъжностните характеристики носи имуществена отговорност.

(2) Касиер-домакинът зачислява даденото за ползване и съхранение имущество на определените длъжностни лица чрез приемо-предавателни протоколи.

Чл. 63. Всички липси в детската градина се възстановяват както следва:

 1. в групите – от учители и пом. възпитатели;
 2. в дирекцията – от директора;
 3. в кабинета на счетоводители и домакина от тях самите
 4. в складове – от касиер-домакина;
 5. в коридори, методически кабинет, фоайета – от всички служители;
 6. в парното –огняря;
 7. в пералня – от помощник възпитателите
 8. в кухня – от готвача;
 9. в медицинския кабинет – от медицинската сестра.

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Трудовият колектив в детската градина се разпределя на педагогически и непедагогически персонал.
 • 2. Работниците и служителите в детската градина имат право да образуват синдикални организации, които сами изработват и приемат свои устави и правила, организират своето управление и определят своите функции.
 • 3. Директорът съдейства и създава условия за осъществяване дейността на синдикалните организации.
 • 4. Детската градина може да сключи само един колективен трудов договор между директора и синдикалните организации по реда на КТ.
 • 5. Общото събрание се състои от всички членовете на персонала и само определя реда за своята работа.
 • 6. Общото събрание е редовно, когато на него присъстват повече от половината от членовете на колектива и приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.
 • 7. Педагогическият съвет е колективен орган за управление на детската градина и неговият състав и функции са определени със ЗПУО.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 8. Този правилник се издава от директора на детската градина на основание чл. 181 от КТ и в съответствие със съществуващата нормативна уредба.
 • 9. Разпоредбите на правилника за вътрешния трудов ред не противоречат на нормативните актове и на колективния трудов договор.
 • 10. Неотменна част от настоящия правилник са Кодексът на труда, ЗПУО и всички нормативни документи, произтичащи от него, съответните длъжностни характеристики, колективният трудов договор и други.
 • 11. Действието на настоящия правилник се разпростира по отношение на ръководството на детската градина, педагогическия и непедагогическия персонал.
 • 12. Директорът на детската градина запознава целия трудов колектив с настоящия

правилник.

 • 13. Неизпълнението на Правилника за вътрешния трудов ред е нарушение на трудовата дисциплина. За нарушение на вътрешния трудов ред се счита всяко неизпълнение на задълженията, посочени в правилника. При констатиране на такива директорът определя наказанията съгласно действащите в момента разпоредби на КТ.
 • 14. Контролът по изпълнението на правилника се възлага на директора на детското заведение.
 • 15. Правилникът е утвърден със заповед № 2/15.09.2016г. и влиза в сила от 01.10.2016г.

 

 

 

 

 

No comments.