Екип

Цветалинка Стефанова Василева – директор  ДГ,,Детелина“

Образование и квалификация:  магистърска степен  специалност ПУП ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ 1992 год. Специализация,,Организация и управление на детското заведение“

Присъдена  І ПКС – специализация ,,Социалното развитие на детето“

От  м. септември 1986  до  февруари 1993 г. работи като детска учителка в с. Чавдарци.

От февруари 1993г. до януари 2003 г . е директор на ЦДГ,,Люляче“ гр. Ловеч. След закриването  на ЦДГ,,Люляче“ през 2003 г. работи  в ОДЗ,,Слънце“   като детски учител .

Работа по проекти:

,,Възрастни природозащитници” – 2011г.

,,Създатели на промяната” секторна програма Коменски” 2012г.

Участие в третата визита  в Португалия  по проект ,,Създатели на промяната“ от 09 до 13  юни 2014 г.

Проект ,,Занимателно училище“  Уъркшоп ,,Работа с родители“ на Сдружение ,,Знание“ – 2014

Проект ,,Занимателно училище“  обучение  ,,Преподаване в мултикултурна среда. Учителят като модератор“ на Сдружение ,,Знание“ – 2014

Участвала в:

  • Общинска конференция ,,Подготвителната   група за училище-осъзната необходимост”2005г.
  • Общинска конференция ,,Водим бъдещето за ръка”2008г.
  • Трета научно-практическа конференция,,Водим бъдещето за ръка” Ловеч 2010г.- изнесена педагогическа практика пред участниците в националната конференция
  • Международна научно-практическа конференция ,,Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” Сандански 2010г.
  • Трета Общинска конференция ,,Водим бъдещето за ръка” 2011г.
  • Областна конференция ,,Водим бъдещето за ръка” Тетевен 2011г.
  • Общинска конференция ,,Водим бъдещето за ръка” 2012г.

Публикации:

,,Изследователи в класната стая” ДИПКУ Ст. Загора 2006 г.

,,Детската градина – модел за демократично гражданство” РИО на МОМН Ловеч 2006г.

,,Водим бъдещето за ръка” РИО на МОМН Ловеч 2010г.

,,Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” Сандански 2010г.

сп.,, Дом, дете, детска градина” бр. 5  год.2005г.,,Интегриране на деца със СОП и подготовката им за училище

Носител на :

Грамота от Кмет на Община Ловеч за участие в Общинска конференция по предучилищно възпитание ,,Водим бъдещето за ръка” 2008г.

Грамота от РИО на МОМН за активно участие в Трета научно-практическа конференция ,,Водим бъдещето за ръка” 2010г.

Грамота от Кмет на Община Ловеч за участие в Трета научно-практическа  конференция по предучилищно възпитание ,,Водим бъдещето за ръка” 2010г.

Грамота от Община Сандански за участие в Международна научно-практическа конференция ,,Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” Сандански 2010г.

Грамота от Кмет на Община Ловеч за отлично представяне в ІІІ Общинска конференция,,Водим бъдещето за ръка” 2011г.

Грамота от Кмет на Община Ловеч за участие в Общинска конференция по предучилищно възпитание ,,Водим бъдещето за ръка” 2012г.

Ежегодна персонална награда в област ,,Образование” раздел ,,Предучилищна подготовка” Барелеф ,,Св.Св. Кирил и Методий”2011г.

Учител на 2011година в раздел ,,Предучилищна подготовка” на Община Ловеч

Грамота на МОМН за участие в Националния конкурс за добри педагогически практики на учители в системата на предучилищното образование ,,Детската градина – от другата страна на едно вълшебно огледало”

Грамота  за принос в системата на средното образование  2013 г. – РИО на МОН

  Диана Нешева Коцева – старши учител

През 2000г завършва ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий“със специалност;

Предучилищна педагогика с образователно-квалификационна степен –Бакалавър.

През 2004 завършва магистърска програма по специалност ,,Възпитателни и терапевтични аспекти на изкуството“.

Специализация:Управление на детското заведение

Учител с V ПКС и 17 години стаж по специалността .

Участва в различни курсове и обучения,като:“Първа долекарска помощ на деца до 8 години“,“Нова епоха на мислене.Организационна култура и работа в екип“,“Развитие на дигиталната компетентност у деца в предучилищна степен“, ,,Методика на обучението на деца и ученици по БДП“,“Подготовка и използване на мултимедийна презентация в педагогическа ситуация“,“Електронните игри-метод на обучение в ПУВ“,“Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка“,“Европейски тенденции в обучението на деца на деца от подготвителни групи в ДГ.Работа с електронни продукти“,“Компютърна грамотност“.

Участва в ралични проекти:“Малки приятели на природата“,“Възрастни природолюбители.

От 2014-2016 г.се включва в проект за изучаване на руски език.Децата от групата заемат Първо място на Областен,Зонален и Национален етап на Втория национален фестивал на руската,поезия песни и танци“Пусть всегда будет солнце“през 2015г.

През 2016г заемат Първо място на Областен и Зонален етап и Второ място на Национален етап на фестивала.

Участва заедно с децата в дарителска кампания ,като за период от 2 години събират пластмасови капачки за закупуване на ел.уреди за домове за деца и възрастни хора.

Залага на работата в екип с колеги и родители с цел по-добро възпитание и обучение на децата,ежегодни участия на децата в конкурси организирани от ОДК-Ловеч,на които печелят много групови и индивидуални награди.

                         Бонка Христова Цонева- старши учител

През 1978година завършва полувисше образование в ИНДУ-гр.Плевен по специалност:Детски музикален ръководител

През 1985 г.завършва по специалност:НУП

През  2003г.  завършва висше образование по специалност:Начална и предучилищна педагогика във ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“.

Учител с V ПКС и с  години36г. стаж като учител.

Участва в различни курсове и обучения,като: :“Първа долекарска помощ на деца до 8 години“,“Методика на обучението на деца и ученици по БДП“,“Електронните игри-метод на обучение в ПУВ“,“Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка“,“Европейски тенденции в обучението на деца на деца от подготвителни групи в ДГ.Работа с електронни продукти“,“Интегриране на децата със СОП“,“Компютърна грамотност.“

Участва в ралични проекти:“ Възрастни природолюбители“

От 2014-2016 г.се включва в проект за изучаване на руски език.Децата от групата заемат Първо място на Областен,Зонален и Национален етап на Втория национален фестивал на руската,поезия песни и танци“Пусть всегда будет солнце“ през 2015 година.През 2016г заемат Първо място на Областен и Зонален етап и Второ място на Национален етап на фестивала.

Участва заедно с децата в дарителска кампания ,като за период от 2 години събират пласмасови капачки за закупуване на ел.уреди за домове за деца и възрастни хора.

Залага на работата в екип с колеги и родители с цел по-добро възпитание и обучение на децата,ежегодни участия на децата в конкурси организирани от ОДК-Ловеч,на които печелят много групови и индивидуални награди.

Участва и в конференцията „Водим бъдещето за ръка.“

  Велислава Маринова Ганчева

Длъжност: Старши учител

Образование: Висше – магистър, завършила Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“, специалност Предучилищна педагогика

Квалификация: Детски учител; със специализация „ Музика“; IV-та професионална квалификационна степен

Професионален опит: 28 години

  Мариана Иванова  Тодорова

През 2002 г. завършва  ПУ,,Паисий Хилендарски“гр.Пловдив -специалност,,Предучилищна педагогика“ със специализация,,Социална педагогика“, степен ,, бакалавър“. Работила е   като доброволец  по проекти свързани с правата на децата и тяхната интеграция към Център за образователни програми и социални инициативи/ЦОПСИ/ гр.Ямбол. 13 години работи  извън България,като основно работата  и е свързана с деца,както и преподаване на Български език на чужденци.

Владее   испански ,английски и  руски езици.В ДГ,,Детелина ´´ работи от 2 години.

Незабравка Маринова Георгиева

Старши учител с 29 год. педагогически стаж

Завършила Висш педагогически институт – Благоевград, магистър – специалност Предучилищна педагогика; с IV ПКС

  Даниела   Тотева   Патаринска

Образование: – Средно-специално Икономически техникум  Ловеч – 1978г.

Висше-педагогическо:Магистър Софийски Университет

„Кл. Охридски“, филиал Благоевград – 1982г.

Специалност: Педагогика за подготовка на детски учители

Месторабота: – Основно училище с. Радювене – начален учител 1982 – 1983г.;

ДГ “Детелина“ – гр. Ловеч, старши учител – 01.09.1983г. – и в момента

Педагогически стаж – 34 години

Квалификации: – IV-та ПКС / 2006г., Тракийски университет – гр. Стара Загора;

  • V-та ПКС / 2000г., Тракийски университет – гр. Стара Загора;

Награди:    1. Грамота за участие в Третата научно-практическа конференция по ПУВ:

„Водим бъдещето за ръка“ – 2010г.

2. Грамота – Персонална награда в раздел „Предучилищна подготовка“: Барелеф „Св.Св. Кирил и Методий“ – 2009г.

3. Грамота за участие в Първата конференция по ПУВ:

„Водим бъдещето за ръка“ – 2008г.

  Геновева Петкова Стойкова

През 1997 година ,завършва ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ със специалност ;

Предучилищна педагогика с образователно – квалификационна степен – Бакалавър.

  • Специализации по – Кукловодство и Изобразително изкуство

Учител с V ПКС и с 22 години стаж по специалността.

Участва в различни курсове и обучения като ;“Интегриране на педагогически технологии чрез бинарни ситуации,или как да работим с децата едновременно по няколко образователни направления“,“Методика на обучение на децата и учениците по БДП“,“Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със Специално Образователни Потребности“,“Актуални педагогически технологии в детската градина“,“Обучение по здравословни и безопасни условия на труд“,“Интерактивна технология“,“Компютърна грамотност“,“Английски език“ и други.

Взема участия в общински,областни и национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“-2012 година в гр.Велико Търново,за които има грамота и удостоверение.

Залага на работата в екип с колеги и родители с цел по-доброто възпитание и обучение на децата,участия на деца в различни конкурси и изяви организирани от Община Ловеч,други общини ,неправителствени организации ,на които децата са печелили призови места.Децата участваха в конкурс  на тема „Моят ангел“ организиран от „Арт къща куклите“-гр.София,за което спечелиха групова награда и грамота.

Росица Иванова Екова – старши учител

През 1988г. завършва ВНП-Благоевград – със специалност предучилищна педагогика и професионално образователна степен – магистър.

От 2000г. до настоящият момент е старши учител при ДГ”Детелина” – град Ловеч.

Има придобита  IV-та  ПКС.

  Дианка Иванова Пенова – старши учител

През 1988 година ,завършва ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ със специалност Предучилищна педагогика с образователно – квалификационна степен – магистър.

Има 28 години стаж като учител. От  1977 г. до 2002 г. работи в ЦДГ,,Зора“ гр. Ловеч, а от 2010 г. до 2016 г. е старши учител в ОДЗ,,Слънце“. В изнесената група на ДГ,,Детелина “ в

с. Радювене работи от м. септември 2016 г.

Участва в различни курсове и обучения.

Взема участия в общински конференции по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“

  Антоанета Георгиева Маринова – старши учител

През 1980 година завършва ИНДУ ,,Лазар Станев“ гр. Плевен. Има присъдено V ПКС.

36 години стаж като учител. От  1980 г. до 2009 г. работи като педагог в ОДЗ,,Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница, а от 1989 г. до 2009 г. е детски учител в ЦДГ кв. ,,Продимчец“ – гр. Ловеч. В изнесената група на ДГ,,Детелина “работи от  2011 г.

No comments.