ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програмна система се разработва в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, Дв. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.

Програмната система е част от стратегията за развитието на детската градина.

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

 

                                                         ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА

Програмната система на ДГ,,Детелина“ е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищното образование: полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето.

Програмната система урежда отношенията в ДГ „Детелина“ за период от 4 години. Сама по себе си тя включва участниците в образователния процес  и разпознава детската личност като уникална.

Програмната система  е създадена в името на детето, в помощ на учителя и в подкрепа на родителя.

Програмната система подпомага учителя, за да осигури условия за пълноценно детско развитие, така че:

 • Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света, чрез игри, познание, радост и творчеството.
 • Учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати в ежедневната си работа с децата и родителите.
 • Родителят да „израства” заедно с детето си, като го подкрепя в развитието, подпомага разгръщането на неговия потенциал.
 • Родителят и учителят имат споделени отговорности относно детето, които реализират в сътрудничество в името на детето.

Основните принципни положения  в  програмната система са:

 • Детето – център и субект на педагогическото взаимодействие.
 • Детето е различно, уникално и неповторимо в този свят, както и неговите учители и неговите родители.
 • Детето се развива само в интеракцията – дете-възрастен.
 • Осигуряване на условия за равен старт на всички деца, базиран на възрастта и индивидуалните темпове на тяхното развитие.
 • Включване на „различното” дете в живота на групата, чрез подкрепа и уважение от детския педагог, децата в групата и техните родители.
 • Уважение към различните етноси и култури.

 

 

 

РАЗДЕЛ І

ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

 1. Подходи на педагогическо взаимодействие децата от ДГ „Детелина“:
 • Игров подход – образователните и възпитателните цели се постигат при използването на играта като водеща дейност за педагогическо взаимодействие“ във всичките й разновидности: предметни игри, творчески игри, конструктивни игри, игри с правила, дидактични игри, словесни игри, подвижни игри, народни игри.

 

 • Подход на хуманност и толерантност – този подход поставя детето като главна ценност в системата на взаимоотношения, а хуманността като главна тяхна норма. Педагогическото взаимодействие се основава на уважение към всеки човек и към неговите различия на вероизповедание, етническа принадлежност, физическото или психическото му състояние.

 

 • Подход на равнопоставеност и антидискриминация – този подход дава възможност за равен достъп и липса на дискриминация на всички деца, независимо от тяхната вяра, етнос или различни физически и психически състояния.

 

 • Иновативен подход – всичко ново, което може да донесе развитие на добри идеи и ще доведе до изпълнение на поставените цели в Стратегията за развитие на детската градина.

 

 • Интеркултурно образование– опазване на образователните традиции и съхраняване на културните ценности – уважение в общи ценности и морал.
 • Позитивен подход – вяра във възможностите и силите на всяко дете

 

 

 • Личностно ориентиран подход към всяко дете – базиран върху разгръщането на индивидуалността при съобразяване с възрастовите особености.

 

 • Използване на Е-обучение и технологии-внедряване на иновативни работещи практики

Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование; утвърждаване на доброжелателно и самоуверено поведение при общуване  с връстници и възрастните.Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са: учителят и детето. При осъществяване на педагогическо взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигане на компетентностите по седемте образователни направления (български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; и физическа култура.). Игровата дейност е базиса на всички видове форми на взаимодействия през учебното и неучебното време в детската градина и в подготвителна група в училище.Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са:

 • основна
 • допълнителна

При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се съобразява със: степента на развитие на децата в групата, възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целта – цялостно развитие на детето.

Годишният календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, което е между 15 септември и 31 май и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември.

Педагогическата ситуация е основната форма на педагогическо взаимодействие, която протича предимно под формата на игра. Тя се организира само в учебно време, чрез нея се интегрират двата процеса – на възпитание и обучение, съобразени с играта и личният предметно-практическият опит на детето в групата. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.

Общия седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на седемте компетентностите е:

За първа възрастова група-11

За втора възрастова група-13

За трета възрастова група-15

за четвърта възрастова група – 17.

Разнородна възрастова група с. Радювене-18

В ДГ,,Детелина“ се прилагат и допълнителни форми  на педагогическо взаимодействие.

Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват компетентностите на детето по седемте образователни направления.

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с интересите и потребностите на децата.

Видове допълнителни форми

 • Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата
 • Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, състезания, конкурси, екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната среда.
 • Разходки сред природата
 • Творчески игри, подвижни игри, драматизирани игри,  слушане и гледане на приказки

 

Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации, както в учебното, така също и в неучебното време.

Време за организиране: от 15 септември до 30 май на съответната година.

 

                                                                РАЗДЕЛ ІІ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В детска градина ,,Детелина”  за учебната 2016/2017 година се провежда целодневна организация на предучилищно възпитание .

Педагогическите ситуации за различните възрастови групи по преценка на учителите са разпределени по следния начин:

-Първа възрастова група – 11 педагогически ситуации

-Втора възрастова група – 13 педагогически ситуации

-Трета подготвителна възрастова група – 15 педагогически ситуации

-Четвърта подготвителна възрастова група – 17 педагогически ситуации

-Разновъзрастова  група в с.Радювене – 18 педагогически ситуации – над допустимия минимум e една педагогическа ситуация  по „Български език и литература“

 

група  

БЕЛ

 

МАТЕМАТИКА

Околен

свят

Изобразително

изкуство

Музика Физическа

култура

Конструиране

и технологии

I 1 1 1 2 2 3 1
II 2 1 2 2 2 3 1
III 2 2 2 2 2 3 2
IV 3 3 2 2 2 3 2
РГ 4 3 2 2 2 3 2

 

Организацията на предучилищно образование ще се осъществява при следните разпределения на формите на педагогическото взаимодействие и дневен режим по групи:

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ /СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ/

 

                                                   

 

                                               Първа възрастова група

 СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

                                                              НА I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. Околен свят Български език Математика Конструиране и технологии Музика
2.     Физическа култура    
                                                                       СЛЕД ОБЯД
3. Физическа култура Музика Изобразително изкуство Физическа култура Изобразително изкуство

 

                                                         Втора възрастова група    

                             СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

                                                                    НА II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. Български език и литература Музика Математика Български език и литература Музика
2. Физическа култура Околен свят   Изобразително изкуство  
                                                                         СЛЕД ОБЯД
1. Околен свят Физическа култура Изобразително изкуство Физическа култура Конструиране и технологии

 

                                   

 

 

 

 

                                      Трета подготвителна възрастова група

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

                                                             НА III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. Математика Български език и литература Математика Български език и литература Конструиране и технологии
2. Физическа култура Музика Изобразително изкуство Околен свят Музика
3.     Физическа култура    
                                                                         СЛЕД ОБЯД
1. Околен свят Физическа култура Конструиране и технологии Изобразително изкуство Български език и литература

 

                               

 

                             Четвърта подготвителна възрастова група

                     СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

                                                 НА  IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Конструиране и технологии
2. Околен свят Математика Математика Конструиране и технологии Околен свят
3. Изобразително изкуство Музика Физическа култура    
                                                                         СЛЕД ОБЯД
1. Физическа култура Изобразително изкуство Околен свят Физическа култура Конструиране и технологии

 

РАЗНОВЪЗРАСТОВА  ГРУПА С. РАДЮВЕНЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Конструиране и технологии
2. Околен свят Математика Математика Конструиране и технологии Околен свят
3. Изобразително изкуство Музика Физическа култура   Български език и литература
                                                                         СЛЕД ОБЯД
1. Физическа култура Изобразително изкуство Околен свят Физическа култура Конструиране и технологии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Тематичното разпределение за всяка възрастова група е разработено от учителите на възрастовите групи и е утвърдено от директора на детската градина. Съобразено е с възрастовите и индивидуални особености на децата, отчита техните интереси и желания. Отчита спецификата на детската градина и допринася за реализиране на държавната политика в системата на предучилищното и училищно образование за повишаване качеството на образование и прибиране и задържане на децата в задължителна предучилищна подготовка. Тематичното разпределение осигурява равномерно и балансирано разпределение на учебното съдържание по образователни направления. То включва месец, образователно ядро, тема, очаквани резултати, забележка.

 

 

РАЗДЕЛ ІV

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Съгласно чл.2, ал.2 от ЗПУО участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите.

Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека. Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипа в детската градина), които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес.  В резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора и другите педагогически специалисти и родителите в детската градина се създават условия за постигане на целите а детската градина – за възпитание, социализация, отглеждане, обучение, на децата, както и за формиране на положително отношение към детската градина.

Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на всяко дете и екипа на детската градина, има голямо значение за адаптирането на детето към правилата на образователната среда, както и за развиване на самоувереност и чувство за принадлежност.

Сътрудничеството с родителите се постига на две нива:

 • на ниво групата – във форма на родителски актив, комитет и т.н.
 • на ниво детската градина – във форма на Настоятелство и Обществен съвет.

Формите на сътрудничество между детската градина и семейството са обединени в две групи: индивидуални и групови форми на работа.

 • Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя.
 • Индивидуална консултация
 • Устните съобщения могат да бъдат – телефонно обаждане, скайп разговор;
 • Писмените съобщение днес, са е-майл, sms по мобилен телефон, лично съобщение във фейсбук на групата.

Групови форми на сътрудничество с родителите

 • Родителската среща – традиционната и най-популярна групова форма

Създаването на сплотена група от родители, които да се включат в живота на групата, допринася за реализирането на целите и задачите на детската градина. Позитивното въвличане на родителите като наблюдатели, участници и партньори, подпомага реализирането на програмната система на детската градина.

 • Тренинг с родители

Тренингът е интерактивна форма на комуникация, върху основата на диалогичното общуване между учителя и родителите.

Включването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително важна форма на сътрудничество между детската градина и семейството. Обикновено родителите присъстват на открити ситуации, тържества, празници и състезания.

Във всяка група на детската градина се изработват планове за съвместни инициативи с родителите. Най-често това са различните празници и тържества, в които родителите ще вземат участие. Необходимо е на родителите да им се предостави възможност да участват, както в съставянето на плана, така и при неговата подготовка и реализация. По този начин ще могат да се включат по-голяма част от родители, според техните индивидуални нагласи, способности (организаторски, изпълнителски, музикални, кулинарни, естетически и др.), и възможности (финансови или чрез труд).

Родителите могат да участват и в образователния процес провеждан в детската градина – чрез включването им в основната форма на работа на детския педагог- ситуацията. Всеки родител от групата е ценен с неговата личност и професионална реализация.

Във връзка с периодично предоставяне на информация, относно промени в учебната програма; правилата в групата; предстоящи празници, важни събития в детската градина; статии или материали във връзка с детското развитие; новини от живота в детската градина; продукти от дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки) и др., могат да се използват следните форми:

 • Сайт на детската градина
 • Информационни табла за родителя
 • Фейсбук на детската градина и групата

Информация относно многообразието и качеството на учителската дейност, резултатността в детската градина извън нея (участието на децата в различни конкурси и състезания) може да има прозрачност и публичност чрез:

 • Електронно портфолио на детската градина
 • Портфолио на учителите в групата

Детската градина търси съмишленици в лицето на родителите, общината, банки, неправителствени организации, библиотека, обществен съвет, ВУЗ. Този смисъл механизмът за взаимодействие в тази насока би изглеждал така:

 

 

Днес изключително актуален е въпросът за взаимодействието между детската градина и семейството, защото пред тези две възпитателни институции стои една обща цел – формирането на личността на детето.

Отношенията в този сложен механизъм за взаимодействие биха могли да изглеждат така:

Учител – Дете

Учител – Родител

Учител – Учител

Учител – Непедагогически персонал

Директор – учител

Съобразявайки се с този механизъм, педагогическият екип използва разнообразни форми на педагогическо общуване: ежедневни срещи с родителите, периодични консултации, родителски срещи, открити педагогически ситуации, празници и развлечения, анкети, съвместни дейности, спортни празници и др.

 

РАЗДЕЛ V

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

Отворена Програмна система за срок от четири години. Тематичните разпределения и дневните режими по групи могат ежегодно да се актуализират.

 

.