Стратегия на ДГ „Детелина“ 2016-2020

СТРАТЕГИЯ

НА ДГ,,ДЕТЕЛИНА“ 2016-2020 г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата стратегия определя актуалните цели за четири годишен период от развитието на детската градина, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати. Тя  се основава на принципите и насоките от ЗПУО, на Общинската стратегия за развитието на образованието в  и на спецификата на детското заведение. Концепцията  е съвкупност от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ “Детелина”. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява принципите на ръководство.

Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности, дейности, цел  и очаквани резултати.

През последните години образованието се утвърди като национален приоритет в България, тъй като само една образована нация може да бъде богата и просперираща и да намери своето достойно място в Европейския съюз. Главна ценност в образователната система е Детето – всяка идея за развитие на  българското образование трябва да бъде осмисляна през призмата на детската ценност. Пред детската градина стои задачата да формира подрастващото поколение в духа на утвърдените  национални и общочовешки ценности , като го направи адаптивно към изменящата се среда и осигури социализацията му. Въвеждането на подрастващите в предметната и социална среда се нуждае от нова интерпретация , която да ни помага да сме в тон с актуалните потребности и интереси на съвременното дете-утрешния гражданин на България, на Европа и на света.

Действаща е Национална програма за развитие на  училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка, чиято основна цел е  осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца. Интересите на всички участници в образователния процес трябва да бъдат подчинени на тази цел. Динамичният, високотехнологичен и глобализиращ се свят поставя предизвикателства, на които образованието трябва да може да отговори.

Творческите подходи в управлението трябва да се наложат, въпреки големите трудности предизвикани от стари стереотипи. Съществува необходимост от въвеждането на нови ориентири провокирана от факта, че старите са загубили своята стойност. Съвременните икономически условия налагат преориентиране на управленските функции на директора към иновационни дейности. Практиката на демократичното управление изисква разширяване на правата, отговорностите и свободата на участниците във възпитателния процес.

Детската градина трябва да се превърне в място, функционирането на което се основава на личностно-ориентиран подход за взаимодействие, отчитайки етническите и културни фактори на средата.

Намеренията заложени в стратегията са чрез реализиране на системата от управленски, административни и педагогически действия, залегнали в нея и съобразени с традициите, социално- икономическите условия и съвременните образователни идеи да се утвърди авторитета на ДГ,, Детелина“ като институция ,отговаряща на потребностите на обществото и европейските образователни изисквания.

 

 

 

І. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ

 

1.Научност-цялостната дейност да бъде научно обоснована

2.Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина –актуален за възпитателната и управленска дейност.

3.Отговорност-персонална отговорност на всеки член на колектива при реализиране на задачите

4.Толерантност и сътрудничество-зачитане на личното достойнство на всички участници в образователния процес-деца, учители, родители.

 1. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.

 

 

ІІ. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА стратегията

 1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда

 

1.1. Учебно-техническа и материална база

Детска градина ,,Детелина“ се намира в ж.к. ,,Младост“ на гр. Ловеч и една група в с.Радювене община Ловеч. В настоящата сграда в гр.Ловеч детската градина се помещава от м.октомври 1994г. Сградата е приспособена за детска градина и е публична общинска собственост. По проект ,,Красива България“ през 2009 г. е подменена дограма. Отоплението е с локално парно на газ. В с.Радювене отоплението е на твърдо гориво. Сградният фонд е достатъчен-5 занимални, 5 спални, 3 кабинета: за директора,  счетоводител и ЗАС, медицински кабинет, дворни площадки, съоръжения. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт.

Интериорът и екстериорът са съобразени с хигиенните изисквания и стандарти.Занималните са обзаведени със съвременни кътове за игра, телевизори, DVD плеъри , бели магнитни дъски.Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми  и са дело на екипа.

В сутерена на детската градина е разположен кухненски блок. Част от уредите в него са подновени, но като цяло материално-техническата база в него е енергийно неефективна.

В двора на детската градина са оформени детски площадки за всички възрастови групи, които не отговарят на новите нормативни изисквания на Наредба№1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.Съоръженията за игра на двора се нуждаят от подмяна. Състоянието на материално-техническата база е сравнително добро. В съществуващото разпределение на сградния фонд  има много добра възможност за развитие на игрова, учебна и техническа дейност. Сградите, в които се помещава детската градина са съобразени със санитарно-хигиенните изисквания и отговарят на условията за правилно отглеждане и възпитание на децата и за провеждане на пълноценен възпитателно-образователен процес.

 

1.1.1. Хранене

Храненето в детската градина се осъществява според изискванията на Наредба№6 от 10.08.2011г. на МЗ за здравословното хранене на децата.Менюто се изработва от комисия в състав: медицински специалист, експерт технолог от община Ловеч. То се предоставя на вниманието на родителите през цялата седмица

Действащата понастоящем организация на хранене е нужно да се адаптира към новите възможности за прием и престой на децата в детската градина, заложен в ЗПУО и Наредба №5/03.06.16 за предучилищното образование, а именно:постъпване на деца навършили 2 годишна възраст в детска градина и възможност предучилищното образование да се осъществява в целодневна, полудневна и почасова форма.

 

1.1.2. Медицинско обслужване

В детската градина има оборудван здравен кабинет. Медицинското обслужване се осъществява от медицинска сестра, която осъществява следните дейности:

 • профилактика и промоция на здравето
 • оказване на спешна помощ при инциденти
 • участие в регионални и национални програми и проекти
 • наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата
 • участие в подготовката, подбора и провеждането на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяването и ограничаване на заразните и паразитни заболявания
 • регистриране здравното състояние на децата в здравна карта и изготвяне на анализ въз основа на данните получени от личния лекар
 • съгласуване на седмичното разписание с директора

 

Силни страни: Затрудняващи моменти:
1. Обособени помещения за всяка група.

     2. Собствена отоплителна система.

     3. Подменена дограма

     4.Функционално обзавеждане и мебелировка на          2 от занималните.

     5.Цветово оформяне на помещенията съобразени с ергономичните норми.

1. Остарял сграден фонд.

2. Липса на помещения за провеждане на допълнителни дейности – ателиета, школи по интереси.

     3. Липса на физкултурен салон.

4. Морално остарели уреди на двора.

5. Липса на технически средства, необходими за педагогическия процес – компютри за всяка група, интернет, копирна машина и др.

Вътрешен потенциал:

•      Търсене на възможности за включване на  спонсори в различните дейности.

•      Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на МТБ.

•      Включване в общинска програма за ремонти и реконструкции.

•      Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детското заведение.

 

 • Професионална структура

 

Педагогическото осигуряване е следното- 2 специалисти, 1 бакалавър и 7.5 магистри. Помощно-обслужващия персонал е от 9 човека, разпределени както следва: 0.5 счетоводител, 1 касиер-домакин, 5.5 помощник възпитатели, 1.5 готвач, 0.5 огняр.

С присъдена професионално-квалификационна степен са 85.7% от педагогическия персонал-4 учители са с присъдена ІV ПКС и 6 учители са с V ПКС.

Възрастовата характеристика на персонала е както следва: 5 човека са в границата

25-35г.; 9 човека са във възрастовата граница 46-55 г. и 6 човека от екипа са на възраст над 55 г.

Средната възраст на педагогическия персонал е 50 г.

 

 

 

Силни страни: Затрудняващи моменти:
1. Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите, прилагащи нетрадиционни или допълнителни педагогически дейности чрез Национална програма за диференцирано заплащане, делегиран бюджет и Вътрешни правила.

2. Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.

3.Утвърдена екипност на различни равнища.

4.Осигурени здравна профилактика и мониторинг на работното място от лицензирана фирма.

1. Липса на възможности за вътрешно финансиране на текуща педагогическа квалификация.

2. Недостатъчна квалификация на учителите по отношение интегрирането на деца със специални образователни потребности и корекция на т.нар. „трудни“ деца.

3. Недостатъчна мотивация за придобиване и повишавате на ПКС.

4. Недостатъчни умения за работа по европейски проекти.

5. Липса на опит в работата по проекти на общината, МОН и др.

6. Умения за презентиране и популяризиране на собствен опит.

 

 

 

 

Вътрешен потенциал:

• Цялостно финансиране на курсове за компютърна грамотност на учителите.

• Мотивиране на учителите да овладяват компютърни умения и чужди езици.

• Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата градина.

• Придобитите умения и знания от посетени курсове и квалификации да станат достояние на всички чрез различни форми.

 

 • Възпитателно-образователен процес и образователни стратегии

 

 

Цялостната възпитателно-образователна дейност в ДГ,,Детелина“ се организира в съответствие със ЗПУО и Наредба №5 от 3 юни 2016 г. за предучилищно образование. В детската градина се полагат основите за учене през целия живот, като се осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото,емоционално и творческото развитие на децата, вземайки предвид играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Възпитателно-образователния процес е насочен и създава условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности-знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование.

С влизането в сила от 01.08.16 г. на ЗПУО в ДГ,,Детелина“ ще бъде разработена програмна система, като част от стратегията на детската градина. Програмната система дава възможност на педагозите :

 • да проявяват информираност по отношение разнообразието от примерни програмни системи и компетентност при адаптирането им, като отчитат интересите на децата и спецификата на образователната среда
 • да планират съдържателен образователен процес, който да способства придобиването на компетентности по всяко от образователните направления
 • да включват детето в дейности ориентирани към индивидуалните му нужди
 • да използват  разнообразни методи ,осигуряващи възможности за непрекъснато интелектуално,социално и личностно развитие на децата

 

                 Силни страни:          Затрудняващи моменти:
1. Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца.

2.Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между децата

3.Адаптирани планове на групите към индивидуалните особености на децата

4.Изградена социално-балансирана среда, в която децата чувстват сигурност и подкрепа

5.Прилагане на образователна стратегия за уникалност във всяка група на детското заведение

6. Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.

7. Утвърден модел на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.

1.Липса на примерна програмна система

2.Липса на познавателни книжки и помагала, които да отговарят на промените, които се налагат от Наредба №5 от 3 юни 2016 г. за предучилищно образование

 

 

Вътрешен потенциал:

• Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.

• Повишаване на квалификацията (посещаване на курсове, тренинги, обучение или самообучение).

• Компетентен и критичен подбор на програми и помагала.

1.4. Взаимодействие с родителите

Съвременните условия изискват създаването на нов тип взаимоотношения между детската градина и семейството на основата на доверие, взаимно разбиране, делови контакти и непрекъснат диалог за реализиране на образователните цели. Това налага един постоянен контакт между директор, учители и родители с цел единодействие при възпитанието на децата. Първият контакт на системата семейство-дете- детска градина се осъществява от директора при подаването на документите за прием. От компетент- ността,  убедителността и поведението му се определя доверието на родителите към детската градина. Детската градина предлага на родителя определени образователни услуги, а родителите се насочват към тази детска градина в района, която в най-голяма степен удовлетворява техните и на децата потребности и желания.

Това обуславя необходимостта детската градина да отговори на очакванията , потребностите и интересите на родителите. За по-добра интеграция взаимоотноше- нията между семейството и детската градина трябва да се обосновават на пазарните механизми- търсене и предлагане.

Възпитанието на децата в едно демократично общество може да се осъществи само чрез съгласуване усилията на директора, педагозите и семейството. Като институция с професионални кадри детската градина е страната , която трябва да помогне повишава- нето педагогическата култура на родителите. Семейството и детската градина са сътрудници в амбициозният проект-подготовка на детето за бъдещето. Активната помощ на родителите е надежден резерв за повишаване ефективността на образова- телния процес.

Силни страни: Затрудняващи моменти:
1.Включване на родителите в прекия образователно-възпитателен процес.

2.Ежемесечно посещение на открити практики пред родителите във всички възрастови групи.

3. Индивидуални консултации с родителите (по график и при необходимост)

4. Родителски комитети във всички възрастови групи

 

 

 

1. Недостатъчно е включването на родителите в образователни програми на детската градина.

2. Неефективни са връзките и контактите с неправителствени организации.

3. Недостатъчно е прилагането на разнообразни инициативи за повишаване активността на родителите.

4. Липса на комуникация  с местните медии за популяризиране дейността на детската градина.

 

Вътрешен потенциал:

На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: „Ден на отворени врати“, обособяване  на библиотека за родителите, клуб на родителя и др.

Издаване на книжка, детски вестник, брошура с творчество на деца и учители, CD, DVD и др.

Създаване система за обмен на информация със семейството и училищата в квартал ,,Младост“.

Създаване връзки с обществени организации и институции:детски градини, читалище, градска библиотека, ,,Екомисия-21 век“, сдружение ,,Знание“ и др.

Установяване на сътрудничество с научни институции – университети, съюзи, НП и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Финансиране

 

Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината.

Заплатите на персонала, издръжката на медицинския кабинет и подготвителните за училище групи (учебни помагала, храна, ремонт, отопление, материали, услуги) се осигуряват от фонд „Държавни дейности“. Издръжката на останалите възрастови групи се осигурява от общината.

От 2013 г. детската градина е на делегиран бюджет.

Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – диференцирано заплащане и кариерно развитие. Детската градина участва в разпределението на средствата за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини; по реда на ПМС №129 от 2000г. се подсигуряват средства за подпомагане физическото възпитание и спорта на децата.

Съществуват други алтернативи, допускани от ЗПУО – финансиране от проекти, дарения и спонсорство.

 

Силни страни: Затрудняващи моменти:
1. Делегиран бюджет, управляван от директора, по приоритетите на градината.

2. Целеви средства за медицински кабинет.

3. Допълнителни средства за помагала за ППДГ.

4. Безплатни допълнителни закуски за ППД.

5. Привличане на дарения от родителите.

6. Наличие на вътрешни правила за труд и работна заплата.

7. Въвеждане на системата за финансово управление и контрол.

1. Липса на средства за основни ремонти, за реконструкция на двора, за енергийна ефективност на сградата.

2. Липса на средства за заместници при отсъствие на титулярите.

Вътрешен потенциал:

• Мотивиране и стимулиране и на родителите към спомоществователство.

• Кандидатстване за включване в различни проекти и програми.

• Развиване на собствени дейности – възможности за допълнителни приходи към бюджета.

•          Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране.

1.5.1 Външни фактори

Семейна общност и родителите на децата – Училищно настоятелство; Обществен съвет

Връзки с неправителствени организации

Общински структури и културни институции

 

 

 

 

 

 

 

2.SWOT – анализ

Силни страни Слаби страни
1.Осигурен равен достъп до качествена предучилищна подготовка.

2.Делегиран бюджет, управляван от директора, по приоритетите на градината.

3.Административно-управленска дейност осъществявана на основата на годишно планиране.

4. Наличие на педагогически персонал с висока лична квалификация.

 

 

 

 

1.Неблагоприятна демографска ситуация и миграция поради икономически проблеми, касаещи групата намираща се в с.Радювене

2.Образованието не е ценност за голяма част от семействата поради социални, образователни и етнокултурни причини.

3. Недостатъчно активно взаимодействие между детската градина, институциите в образованието,културата,неправителствени-те организации и др.

 

Възможности Заплахи
1. Посредством делегирания бюджет, директорът има възможност по-добре да управлява финансовия ресурс, с който разполага и да го насочва към дейности, чрез които могат да се постигнат заложените цели и да се стимулира качествен образователен процес.

2.Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на МТБ.

3.Включване в общинската програма за ремонти и реконструкции.

4.Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детското заведение.

5. Кандидатстване по Национална програма,,Информационни и комуникационни технологии(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

6.Повишаване на квалификацията (посещаване на курсове, тренинги, обучение или самообучение).

1.Икономическа криза в периода на изпълнение на концепцията

2.Усилваща се миграционна вълна-намаляване броя на децата в групата в с.Радювене

3.Липса на мотивация у родителите за осигуряване присъствие на децата в за задължителна предучилищна подготовка преди постъпване в училище.

4.Увеличаващи се прояви на агресивни нагласи в предучилищна възраст.

5.Затруднена идентификация на нестандартните деца и липса на адекватна корекционна дейност.

6.Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското заведение, разминаване на критериите за развитие на децата, свръхпретенции и др.

 

 

Въз основа на направения анализ, могат да се формулират следните мисия, визия цели и подцели:

 

 

 

 

 

ІІІ. МИСИЯ

 

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на педагогическо взаимодействие в детската градина, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал и възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.  Приемане предизвикателството за създаване и поддържане привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание, в която детето  се чувства щастливо, има право на избор,  получава обич и качествена подготовка за училище.

 ІV. ВИЗИЯ

Настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

 ДГ „ДЕТЕЛИНА” да бъде:

 • Желано и любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване; Повече от всичко искаме ДГ да е  дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
 1. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Обединяване на усилията на екипа на ДГ,,Детелина“ по изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

Подцели:

 

 • Повишаване качеството на управленската дейност в детската градина чрез прилагането на авангардни технологии в областта на предучилищното образование и мениджмънта.

 

 • Издигане качеството на възпитателно-образователния процес и възпитаване

на подрастващите в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност;

 

 • Създаване на екип за иновационен опит в детската градина (изграждане на гъвкава квалификационна система). Ориентиране на педагозите към

осъществяване на съдържателен образователен процес базиран на използване на разнообразни стратегии за обучение с цел стимулиране на детското развитие, адресиран към индивидуалните потребности на децата.

 

 • Работещо партньорство и добра координация с общинската администрация, областната администрация, местната общност и други институции за успешното осъществяване на националната и областна образователни политики. Активизиране и оптимизиране  взаимодействието  с родителската общност.

 

 • Подобряване на материално-техническата база и обновяване на сградния фонд.

 

VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1.Административно-управленска дейност

 

1.1.Свикване на общо събрание на родителите за избиране на представители за обществения съвет

1.2. Сформиране на обществен съвет

1.3. Създаване сайт на детската градина

.         1.4  Организиране на учрежденски архив

1.5. Изработване на интернет страници в социалните мрежи.

1.6. Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, международни).

1.7. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители.

1.8. Организирана допълнителни форми по желание и заплащане от родителите.

1.9. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите.

 

 1. Образователно-възпитателна дейност

 

2.1. Изготвяне на програмна система  и тематични разпределения

2.2. Използване на съвременни методи и подходи за развитие –  интерактивни методи, компютърни програми и др.

2.3. Използване на индивидуална и групова организация на работа.

2.4. Обогатяване системата за проследяване постиженията на децата в началото и края на годината  като задължителна практика. Създаване на набор от апробирани тестове за всяка група.

2.5. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.

2.6. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните“ деца.

2.7. Сформиране групи за допълнителни дейности:

–           за децата – рисуване, английски, народни танци и др.

–           за родителите – родителски срещи, индивидуални консултации,открити практики, празници

 

 1. Квалификационна дейност

3.1. Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд, портфолио на учителя, портфолио на детето.

3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.

3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области.

3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС.

3.5. Включване в обучителни програми за работа с компютърни програми, мултимедия, чужд език и педагогически иновации.

 

 1. Социално-битова и финансова дейност

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база:

– осигуряване на компютри за групите  и образователни компютърни програми за децата ;

– осъвременяване на интериора на всички занимални;

– основно преустройство на дворното пространство с нови уреди;

– обогатяване на игровата и дидактичната база.

4.2. Организиране на различни „антистрес“ дейности – тимбилдинг,  спорт, културни дейности и др.

 1. Финансово осигуряване изпълнението на концепцията

5.1. Финансиране от държавния и общинския бюджет.

5.2. Разработване на проекти с външно финансиране.

5.3. Привличане на спонсори.

5.4. Реализиране на благотворителни кампании.

5.5. Собствен труд на служители на детската градина.

5.6. Безвъзмезден труд за ремонти и дейности, фирми и сдружения

 1. Контролна дейност

Контролът като функция на педагогическия процес измерва степента на изпълнение на поставените цели  и задачи. Чрез него се установяват резултатите от възпитателното взаимодействие и  се получава своевременна  и обективна информация за ръководената система.

Контролната дейност се организира според Инструкция №1 от 23.01.95 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета.

6.1 Цялостна проверка

6.2 Тематична проверка

6.3.Текуща проверка

6.4.Контрол за правилно разпределение на финансовите средства.

6.5.Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.

 

          VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Реализирането на целите в концепцията  би довело до :

–     мобилност на мениджърските и управленските функции на директора;  засилване на обединяващите и позитивно насочените функции на партнирането;

–     социално-личностно развитие на децата;изградена  мотивация и увереност в собствените възможности

–    приложение на педагогическото майсторство и енергия в реална форма;педагогическо взаимодействие реализирано на основата на учене чрез игра, съобразено с възрастовите особености  и гарантиращо цялостното развитие на децата

–      информираност и сътрудничество с институции и родителската общност;  ползотворни контакти на детската градина със социални и обществени фактори.

–    обновена материално-техническа база; гъвкава и вариативна  организация на материалната среда.

 

Стратегията остава открита за позитивни идеи, които биха възникнали в хода на нейното изпълнение.

 

Стратегията  е приета на заседание на педагогически съвет №8 от 14.09.2016 на г.